Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

MARY COLEMAN-FÖRELÄSNINGAR

Den 25 september 2015 introducerades en ny serie föreläsningar vid Gillbergcentrum. Mary Coleman-föreläsningen kommer att ges vartannat år och kommer att fokusera specifikt på autism och relaterade funktionsnedsättningar. Endast särskilt framstående kliniska och basvetenskapliga forskare som bidragit med viktig ny kunskap till området autism kommer att bjudas in till att ge denna föreläsning.

MARY COLEMANS BIDRAG TILL AUTISMERNA

Definition: Fastställde att autism var ett antal olika sjukdomar snarare än en enskild sådan (som man vid det laget trodde) genom en stor blindstudie där 100 barn med autism matchades mot 100 normala barn som utgjorde kontrollgrupper för variablerna ålder, kön och föräldrainkomst.

Kliniskt: Betonade betydelsen av mindre fysiska avvikelser vid diagnos av barn med någon av autismerna.
Kliniskt: Klassificering av stereotypa rörelser/stereotypier hos barn med någon av autismerna.

Laboratorieresultat: Påvisade att trots höga nivåer av 5-hydroxytryptofan (serotonin) i blodet hos många barn med någon av autismerna, var detta i själva verket beroende på barnets bakomliggande sjukdom. Andra barn som också hade någon av autismerna men vars övriga sjukdomar skilde sig åt, hade normala eller låga serotoninnivåer. Publicerade belägg för att höga nivåer av serotonin i blodet faktiskt reflekterar låga nivåer av serotonin i hjärnan

Laboratorieresultat: Fastställde att en stor underkategori av barn med autismerna hade hyperurikosuri (för mycket urinsyra i urinen).
Laboratorieresultat: Fastställde att en stor underkategori av barn med autismerna hade hypokalinuri (för lite kalcium i urinen).

Laboratorieresultat: Fastställde att en mycket liten underkategori av barn med autismerna hade laktatacidos.

Behandling: Fastställde att individer med autism som uppvisade tendenser att skada sina egna ögon även hade hypokalinuri, och att det självskadliga beteendet kunde fås att upphöra fullständigt, genom att ge individuella doser av orala flytande kalciumtillskott vid de nivåer som krävdes för att återställa normala nivåer av kalcium i berörda personers urin.

Professionell utbildning: Har redigerat eller medförfattat sex böcker om autismerna.

2019

From Autism to ESSENCE

Slides


Mary Coleman-föreläsningen 2019, ”From Autism to Essence”, gavs av senior professor Christhoper Gillberg. Föreläsningen inleddes av Mary Coleman själv som höll en kort historisk exposé över konceptualiseringen av autism och avslutade med att understryka att tidig identifiering och intervention av den breda symptomkonstellelation som barn med autism uppvisar är fundamental för en positiv utveckling.

Professor Gillberg fortsatte därefter med att berätta om Mary Colemans roll för förståelsen om biologins inverkan på autism och att de båda uppmärksammade att individer med autism uppvisade svårigheter från ”andra” diagnostiska domäner såsom intellektuell funktionsnedsättning och språkstörningar. Professor Gillberg gick sedan vidare med att berätta hur termen Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations (ESSENCE) myntades 2010 på basen av kliniska observationer och sin egen och andras forskning. ESSENCE refererar till hela gruppen av utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar och inkluderar ADHD med eller utan trotssyndrom, autismspektrumtillstånd, motorisk koordinationsstörning, intellektuell funktionsnedsättning, specifik språkstörning eller Tourettes syndrom. Professor Gillberg gick grundligt igenom hur vissa av dessa störningar kan manifesteras och hur viktigt det är att identifiera den stora kliniska variationen av ESSENCE som kan finnas inom autism eftersom detta ger viktiga behandlingsimplikationer och kan ge värdefull prognostisk information. Vidare betonades det att flickor med autism ofta missas i kliniska sammanhang eller diagnostiseras med t.ex. depression och att autismen helt missas. Ett av många viktiga budskap var att det inte är autismen i sig som ligger till grund för negativa utfall utan snarare närvaron av symptom från ”andra” tillstånd (som ofta missas i den kliniska undersökningen och som det dessutom finns tillgänglig behandling för). Professor Gillberg beskrev också hur ett antal ”vuxenpsykiatriska” diagnoser kan ha sin grund i en autismspektrumstörning. Föreläsningen avslutades med en genomgång om hur man bäst identifierar och utreder ESSENCE följt av en genomgång av befintliga och framtida behandlingar.
 

2017

Autism From A to Z

Slides

Mary Coleman-föreläsningen som introducerades för två år sedan har som syfte att lyfta fram framstående forskare inom autism och närliggande områden. Föreläsningen ges vartannat år och årets Mary Coleman-föreläsning hölls av senior professor Christopher Gillberg. Christopher Gillberg började sin forskarbana på 1970-talet och är författare till drygt 650 fackgranskade vetenskapliga artiklar av vilka nästan 400 rör autism. Christopher Gillberg har tilldelats flera priser för sin forskning såsom Fernströmspriset till unga forskare, H.M. Konungens medalj och Söderbergska priset för medicin. Titeln på årets föreläsning var "Autism from A to Z". Christopher Gillberg inledde med att beskriva vad autism är och vad autism inte är. Han slog fast att det finns nästan lika många orsaker till autism som det finns människor med autism. Synaps och klockgener spelar en viktig roll i fall med tydlig funktionsnedsättning, men även miljöfaktorer (prematuritet, exponering för toxin och vissa läkemedel under fosterstadiet, infektioner, trauma, D-vitaminbrist) bidrar till eller är associerade med funktionsnedsättning och kan också orsaka autism i vissa fall. Vid klinisk autism förekommer nästan alltid något annat/några andra symtom såsom inlärningssvårigheter, språksvårigheter, motoriska problem, ADHD etc. Personer med autism men utan samsjuklighet identifieras senare i livet eller inte alls och om de inte identifieras med autism kanske de istället beskrivs som udda, enstöringar. Autismens kärnsymtom ökar inte i befolkningen, däremot ökar på en del håll antalet autismdiagnoser. Det finns ingen skarp gräns mellan diagnosen autism och autistiska drag och mellan autistiska drag och det som kallas normalt. Christopher Gillberg betonade att det inte är normalt att inte ha autistiska drag. Fyra femtedelar av befolkningen har minst ett autistiskt drag. De autistiska dragen växer inte bort men den funktionsnedsättning som de autistiska dragen medför kan minska eller öka, vilket oftast beror på förekomst av annan sjuklighet. Åhörarna fick sedan, på ett pedagogiskt sätt, delta i en rundvandring om autism, från genetik till behandling via epidemiologi och diagnostik, allt med utgångspunkt från alfabetets bokstäver. Under bokstaven A fick vi bl.a. höra om en studie som visat att amygdala (som skulle kunna beskrivas som hjärnans "fight-and-flight-centrum") aktiveras när personer med autism tvingas att se andra människor i ögonen, under bokstaven B beskrevs Bumetanide som är ett diuretika med lovande potential för behandling av autism etc. Christopher Gillberg avslutade föreläsningen med att ge argument för att det är meningslöst att i forskning studera autism utan närmare precision. Autism är ett så vitt begrepp med så många olika orsaker och kliniska presentationer och det är omöjligt att gruppera alla personer med autism under samma begrepp. Christopher Gillberg gjorde jämförelsen med studier av cancer där studier om orsak och behandling studeras utifrån separata cancerformer. Även om det finns en praktisk och samhällelig nytta med en övergripande autismdiagnos så krävs en mer specificerad autismbeskrivning (och beskrivning av "samsjuklighet") i forskningssammanhang. Ett övertygande argument för detta är att mer än sjuttio års forskning av det breda autism-begreppet inte har resulterat i några riktade medicinska behandlingar.

2015

The Autisms and What They Teach Us About the Social Brain

Mer än 250 åhörare hade samlats för att närvara vid Mary Colemans föreläsning den 25 september 2015. Föreläsningen ägde rum i Wallenbergsalen i Göteborg och var den första i en serie av föreläsningar som kommer att äga rum vartannat år och med en framstående forskare inom autism- eller närliggande områden. Den första föreläsningen i serien hölls av självaste professor emeritus Mary Coleman. Titeln på hennes föreläsning var ”The autisms and what they teach us about the social brain”. Mary Coleman är professor emeritus i pediatrik (neurologi) vid Georgetown University School of Medicine i Washington. Professor Mary Colemans intresse för autism började redan på 1960-talet och tidigt noterade hon att flera barn hade mindre eller större neurologiska avvikelser eller andra medicinska sjukdomar. Mary Coleman började sitt föredrag med att ta upp fem frågor och dispositionen på föredraget byggde på att besvara dessa. Hennes första fråga löd: ”Är autism en enda sjukdom?” Hon gav sedan flera exempel på olika sjukdomar och biokemiska och genetiska avvikelser som kan ge samma beteendemönster och därför löd svaret ”Nej, autism är inte en enda sjukdom ”. Den andra frågan var om barn med autism bör genomgå gensekvensiering som en del i en autismutredning. Mary Coleman gav flera exempel på hur välkända orsaker till autism såsom Angelmans syndrom med en deletion på kromosom 15 kan imiteras av andra syndrom med andra kända kromosomala avvikelser. Därför är det viktigt att göra genetisk screening på barn som ännu inte har någon känd medicinsk diagnos. Screening har blivit billigare och en upptäckt genavvikelse kan leda till en riktad behandling i framtiden. Den tredje frågan tog upp den sneda könsfördelningen mellan pojkar och flickor vid autism, där det går tre till sex pojkar på varje flicka. Förklaringen är helt enkelt att de flesta bakomliggande sjukdomar förekommer främst hos pojkar. Många syndrom är X-bundna. Flickor har två X-kromosomer medan pojkar bara har en, vilket är en av förklaringarna till varför pojkar är mer sårbara för genmutationer än flickor och därför oftare utvecklar autism. Den fjärde frågan handlade om regression hos barn som initialt förefaller utvecklas normalt. Detta fenomen förklaras främst av timingen hos vissa muterade gener som är designade för att producera ett protein i en bestämd mängd. Den sista frågan tog upp möjligheten att utveckla medicinsk behandling för barn med autism. Professor Mary Coleman ville här betona vikten av att utreda varje enskild individ, då en riktad medicinsk behandling för varje barn är det ideala. Än så länge är majoriteten av personer med autism odiagnostiserad. Bland förklaringarna till detta finns den mycket skiftande genetiska variationen och att vi bara befinner oss i begynnelsen av att förstå epigenetikens roll. Föreläsningen avslutades med frågor från publiken. Därefter serverades förfriskningar och snitta Du kan också ladda ned Mary Colemans föreläsningsmaterial i artikelform här.

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2018-07-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?